TAEKWONDIX, Wrocław 53-325, ul. Hallera 81
071 361 87 35 / 601 05 88 07
taekwondix.office@gmail.com
|

Dzieci / Kids

image_pdfimage_print
TAEKWONDIX® CODE OF DICES JUNIOR

TAEKWONDIX® CODE OF DICES JUNIOR

Gra logiczna rozwijajaca myślenie przyczynowo-skutkowe, spostrzegawczość i pamięć. Pobierz grę za darmo i sprawdź swoje możliwości. Trenuj wytrwale, już wkrótce rodzinne zawody w Taekwondix! Milej zabawy!

The logic game enhancing the cause-effect thinking, perception and memory. Download the game for free and check up your possibilities. Train with perseverance, soon there will be a family competition in TAEKWONDIX! Enjoy the game!

 

TAEKWONDIX® CODE OF DICES JUNIOR II

TAEKWONDIX® CODE OF DICES JUNIOR II

Gra logiczna rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe, spostrzegawczość i pamięć. Pobież grę za darmo i sprawdż swoje możliwości. Trenuj wytrwale, już wkrotce rodzinne zawody w Taekwondix! Milej zabawy!

The logic game enhancing the cause-effect thinking, perception and memory. Download the game for free and check up your possibilities. Train with perseverance, soon there will be a family competition in TAEKWONDIX! Enjoy the game!

 

Szanowne dzieci, młodzież oraz rodzice, oddajemy w wasze ręce, całkiem za darmo, wspaniałą grę logiczną, kompletnie pozbawioną agresji. Twórcą gry TAEKWONDIX Code of Dices Junior i Junior II jest mgr Andrzej Undro IV DAN. Gra zaskakuje swoją prostotą, a jednocześnie wymaga od grającego wyobraźni, skupienia, zdolności logicznego myślenia. Gra znajduje zastosowanie jako zabawka, twórczy element zapełnienia czasu wolnego, doskonały sposób na wyciszenie i koncentrację, ale może też być elementem treningu – umiejętność skupienia uwagi i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Istotą gry jest ułożenie w możliwym jak najkrótszym czasie wzoru podanego z prawej strony tablicy. Kostki można przesuwać kursorem pojedynczo lub w grupach. Po wykonaniu zadania będzie zatrzymany czas na stoperze i podana ilość ruchów. W tej bardzo wciągającej grze prawdziwym i jedynym przeciwnikiem będzie czas oraz Twoje umiejętności i zdolności. Można na tablicy wybierać różną skalę trudności poprzez wprowadzenie ponad 100 wzorów do ułożenia. Miłej zabawy życzy autor gry Andrzej Undro.

logo_taek

Dear children, youth and parents! We want to give you, absolutely for free, a wonderful puzzle, which hasn’t got any aggresion in it. The creator of the TAEKWONDIX Code of Dices Junior & Junior II is Master Andrzej Undro (IV DAN). The game surprises with its simplicity, but also requires imagination, focus and ability to think logically from the player. The game can be used as a toy, a creative way to spend too much free time, a perfect tool for concentration and silence, but also for training, by developing the ability to focus and to think of cause-and-effect.

The main task is to make a pattern shown on the right side of the table, as quickly as possible. The dices can be moved individually or in groups. After the task is completed, the timer stops and the number of moves is shown. In this quite addictive game the only opponent is the time, and your only ally is your skill. On the table you can choose difficulty by picking from over a 100 patterns to solve. Wishing you to have fun – Andrzej Undro.

 

TRENING SPORTOWY OPARTY NA ZABAWIE

Drogi adepcie Taekwon-do!

Poświęć chwilkę i przeczytaj uważnie, aby zapoznać się z tym, czym jest i co możesz zyskać, biorąc udział w treningach wzbogaconych SYSTEMEM TAEKWONDIX !

 

Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania do działania w zespole, utrwala wiele pojęć i wiadomości, kształtuje nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę. Treningi Taekwon-do w oparciu o gry i zabawy TAEKWONDIX  mają na celu wszechstronny rozwój fizyczny każdego dziecka bez względu na warunki psychomotoryczne i predyspozycje fizyczne. Kształtują zwinność i gibkość, koordynację ruchową, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Adepci na treningu uczą się współpracować i współdziałać w zespole. Dzięki systematycznym ćwiczeniom utrwalają w sobie prawidłowe nawyki ruchowe, uczą się aktywnie spędzać wolny czas oraz wzmacniają swoją odporność fizyczną i psychiczną. Zabawa jest podstawową i typową działalnością wieku dziecięcego, posiada duże znaczenie kształcące i wychowawcze, sprzyja rozwojowi fizycznemu i psychicznemu dziecka oraz zaspokaja jego potrzebę ruchu i działania. W oparciu o pedagogikę zabawy mgr Andrzej Undro stworzył własny zestaw ponad 600 nowatorskich zabaw ruchowych i gier logicznych, które rozwijają spostrzegawczość, orientację w przestrzeni, umiejętność oceny odległości i kierunku, rozpoznawanie barw, kształtów, motorykę dużą i małą, koordynację wzrokowo-ruchową, praksję. Zabawy ruchowe stosowane w systemie TAEKWONDIX rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, mają również dobry wpływ na rozwój cech charakteru takich jak: samodzielność. śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność, zdyscyplinowanie. Udział  w zabawach pozwala dziecku oceniać swoje możliwości w porównywaniu z innymi, a wynik budzi wiarę we własne MOŻLIWOŚCI!

 

Każdy trening  jest poważnym wyzwaniem dla organizmu, dla mięśni i umysłu. Zestaw ciekawych zabaw i gier ruchowych stanowi wspaniały element ożywienia, jest pomysłem na monotonność i znużenie podczas treningu.

 

Karty tematyczne stosowane w SYSTEMIE TAEKWONDIX mobilizują dziecko do kolekcjonerstwa, zachowań prospołecznych (wymienianie kart przez dzieci), są oryginalną formą nagrody stosowaną przez trenerów w celu większej mobilizacji do działań podczas zajęć i docenieniem wkładu psychofizycznego każdego adepta podczas całego treningu.

 

Logiczne gry i gry planszowe stosowane w SYSTEMIE TAEKWONDIX są elementem uatrakcyjniania treningów, uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, wzmacniają pamięć i skupienie uwagi, wyciszają dziecko i łagodzą napięcie nerwowe. Są miłą alternatywą spędzania czasu wolnego w domu z rodzicami, z rówieśnikami w szkole oraz na wyjazdach i obozach sportowych i nie tylko. Są pomysłem na organizację rodzinnych zawodów.

 

TAEKWONDIX to świetna zabawa, hobby i nauka dla każdego w drodze po sukces!

 

   logo_taek     

SPORTS TRAINING THROUGH FUN

Dear present and future Taekwon-do student!

Please take a moment and read carefully this text to find out what the TAEKWONDIX system

is and what you can achieve by participating in trainings based on it!

 

 

Active entertainment is a preparation for the social collaboration and coexistence, teaches the children to adapt to their whole team, consolidates many terms, strenghtens information, models cultural habits and personality traits, especially the discipline. Taekwon-do training based on the Taekwondix games and toys aims at the versatile physical development of the children, despite the psychomotoric conditions and physical predispositions of the individual. These games do shape the flexibility, motoric coordination, but they also strenghten the self-esteem. Students during trainings learn to collaborate in team. Due to the regular practice they adapt the proper move habits, learn to spend free time in an active way and also reinforce their physical and psychical resistance. Playing is the fundamental activity during the childhood, it is quite typical of young people. It impacts greatly education and upbringing, supports the physical and psychical growth and also satisfies the need to move and stay active. Leaning on the pedagogical asset of playing, Andrzej Undro M. A. created his own set of a few hundred innovatory games and puzzles, which develop observation, spatial imagination, the ability to measure distance and direction, color and shape cognition, small and large motorics, eye-movement coordination, praxis. The games used in the TAEKWONDIX system also help improve memory, creativity, they can also model personality traits, such as: accuracy, bravery, ingenuity, self-control, discipline, self-dependence. Participating in games allows a child to measure its abilities and compare them to the peers, also, the results strenghten the faith in their own TALENTS!

 

Every sports training is a serious challenge for the body, both for the muscles and the mind. A set of interesting puzzles and movement games works as an addition for liveliness, it overcomes the boredom and exhaustion during training.

 

Topic cards used in the TAEKWONDIX system encourage the child to collect, behave pro-socially (trading cards with other children), they are a unique way of rewarding used by the trainers in order to mobilize children to exercise and to show approval for a psychophysical contribution during the whole training.

 

TAEKWONDIX puzzles and board games enrich the training, they teach the cause-effect thinking, strenghten memory and the ability to focus, they calm the child and reduce stress. These games are a nice alternative for spending free time at home with parents, with peers at school, during trips, sport camps and more. They are an idea for organizing family tournaments.